Het zorgteam

Eén halftijdse leerkracht in de kleuterafdeling, twee leerkrachten voor de lagere school en een zorgcoördinator: samen vormen ze het zorgteam.

Ze werken op drie niveaus aan het welbevinden op onze school.
1. Op schoolniveau: sociaal-emotionele opvoeding, uitwerken projecten (bv. pesten), meehelpen in het beleid van de school.
2. Op leerkrachtenniveau: begeleiden van de collega's waar zich noden of problemen voordoen door uitwerken klashulp, informeren via hulpmiddelen, aanmaken materialen.
3. Op kindniveau: probleemoplossend de kinderen begeleiden (zie hierboven).

Zorg op school

Image

Het woord zegt het zelf.
We zorgen voor elkaar.
Zorg voor het welbevinden van elk kind, elke leerkracht, onze ouders en eenieder die participeert in onze school.

Wanneer er zich problemen met kinderen voordoen, bieden we op verschillende manieren (niveaus) hulp: Preventieve zorg of eerstelijnszorg:
Elke klasleerkracht doet aan eerstelijnszorg binnen de eigen klas door gericht te differentiëren. Tijdens de uren contract- en hoekenwerk voorzien de leerkrachten oefeningen op niveau van elk kind. Naast deze specifieke werkvormen krijgen de leerlingen eveneens onderwijs op maat tijdens de dagdagelijkse klaspraktijk. Deze is immers doordrongen van allerlei vormen van differentiatie.

Verhoogde zorg:
Het zorgbeleid is uiteraard niet alleen het werk van de klastitularissen. Binnen onze school zijn ook nog ses-leerkrachten en een zorgcoördinator werkzaam. Zo komt de tweedelijnszorg op de proppen. Zij werken op 3 niveaus. De ses-leerkrachten werken op leerlingenniveau, terwijl de zorgcoördinator werkt op leerkracht- en schoolniveau.

Wie is wie?

De SES-leerkrachten:
Momenteel zijn juf Kathleen, juf Martine en juf Sippora de ses-leerkrachten in de lagere afdeling en juf Corine en juf Delphine in de kleuterafdeling. Zij helpen mee bij het uitvoeren van de acties die in onze handelingsplannen beschreven staan. Ook de sticordimaatregelen worden mee ondersteund door hen. Zij werken in de klassen maar ook sporadisch klasextern..
Image

De zorgleerkrachten:
De zorgcoördinator, juf Gladys, neemt initiatieven inzake de preventie en remediëring van ontwikkelings -en leerachterstanden, het gericht differentiëren in het curriculum en de begeleiding inzake socio-emotionele problemen. Als een probleem niet opgelost geraakt, is een meer specifieke aanpak nodig. In onderlinge samenspraak met de ouders, de directie, de klasleerkracht en de zorgcoördinator wordt het clb gecontacteerd. Samen wordt gezocht naar oplossingen. Welke externe diensten kunnen het best ingeschakeld worden om uw kind zoveel mogelijk te helpen? Verdere opvolging met de betrokken externe diensten wordt steeds gecoördineerd door de zorgcoördinator.

Naast het zoeken naar oplossingen voor zorgvragen, volgt de zorgcoördinator nauwgezet het leerlingvolgsysteem op. Op deze manier wordt er gewaakt over gepaste zorg voor elk kind.

Daarnaast ondersteunt zij het handelen van de leerkrachten. Belangrijk is dat de zorgcoördinator de ouders steeds onmiddellijk op de hoogte brengt bij eventuele problemen. De ouders worden uitgenodigd voor een individueel gesprek of op een MDO.

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt op onze school voor de ouders wanneer er zich specifieke problemen voordoen. Zij is de schakel tussen de ouders, de klasleerkrachten, de leerlingen, de directie en alle externe diensten zoals logopedisten, CLB, revalidatie.