Missie - Ons vernieuwd PPGO!

Elk kind moet zich kunnen ontwikkelen op zijn maat. Met zijn mogelijkheden, verlangens en interesses. Elk kind heeft recht op opvoeders, die rekening houden met wat het kan, met wat het nodig heeft, met zijn kleine maar ook grote kanten.

Onze waarden

Als school duwen we bepaalde waarden vooruit!
BS Bellevue:

... is ondernemend: we zijn het brein achter iets, we nemen initiatieven!
... is levenslustig: we zijn opgewekt, we zijn positief ingesteld.
... is sportief: we proeven van verschillende sporten, doen mee aan sportactiviteiten van de school en/of is aangesloten bij een sportclub.
... is correct: we zijn sociaal, vriendelijk, beleefd en hoffelijk, want met de hoed in de hand kom je door het ganse land!




De basispijlers van ons pedagogisch project zijn:
• fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid.
• een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening.
• mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken.
• intellectueel nieuwsgierig blijven, met levenslange zin voor studie en vorming.
• getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid.
• oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden.
• de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.

Visie

Totale persoonlijkheid bij elk kind.

We streven in onze school naar een voldoende ruime en stevige basis voor de individuele ontplooiing, het functioneren in de maatschappij en het verdere leven. Dit aangeboden onderwijs wordt zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en –behoeften van de leerlingen, zodat het kind continue ontwikkelingskansen krijgt. Een voldoende ruime basis wil zeggen: vorming voor de totale persoonlijkheid, met andere woorden niet alleen aandacht voor de cognitieve ontwikkeling maar ook voor de psychomotorische, dynamisch – affectieve en sociale ontwikkeling.
Een voldoende stevige basis impliceert eveneens dat er in onze school zal getracht worden tijd en ruimte te vinden voor het verwerven van basiscompetenties binnen alle leergebieden en de leergebied overschrijdende domeinen zoals leren leren, sociale vaardigheiden en gebruik van ICT.

Actief leren.

Wij vatten het leren op als een actief en constructief proces bij de kinderen. Dit betekent dat wij in onze school een “krachtige leeromgeving” pogen te creëren, die aansluit bij de ervaringswereld van de kinderen, waarin ze uitgenodigd worden en de kans krijgen hun eigen leren in handen te nemen. De leerlingen kunnen nadenken over hun eigen taalgebruik (taalbeschouwing), kunnen de manier waarop ze een probleem oplossen verwoorden, hun eigen oplossingsweg vergelijken met die van medeleerlingen en op deze wijze een realistisch zelfbeeld ontwikkelen. Dit leren wordt zowel persoonsgericht, groepsgericht als taakgericht aangeboden.

Een optimale zorgbreedte realiseren zodat elk kind maximale kansen op ontwikkeling krijgt.

In onze school zal getracht worden om voldoende zorgbreedte aan de dag te leggen opdat zoveel mogelijk kinderen zich een brede basisvorming eigen kunnen maken.

Voor elk kind een basisvorming als samenhangend geheel garanderen.

Horizontale samenhang.
Wij zullen zoveel als mogelijk aandacht besteden aan de relatie tussen de verschillende leergebieden. Dit betekent dat kinderen kansen krijgen om zich te bekwamen in verschillende contexten, gevarieerde leersituaties en met inhouden uit verschillende leergebieden. De leergebied overschrijdende eindtermen “Sociale vaardigheden” , “Leren leren” , “ICT” dienen ook in relatie te worden gezien tot de overige gebieden.
Verticale samenhang.
Wij trachten in onze school de drempels zo laag mogelijk te houden:
–tussen de verschillende fasen van de schoolloopbaan
–tussen de externe en schoolervaringen van de leerlingen
Wij stimuleren een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn.